Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за седници на Собранието

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО

Ангелина Атанасова - Раководител на Одделение за подготвување на седници на Собранието

Илмије Јашари - Советник за подготвување на седници на Собранието

Марина Димовска - Соработник за подготвување на седници на Собранието

Леонора Алили-Јакуп - Помлад референт за административна подрршка за подготвување на седници на Собранието


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСНИЦИ И ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА

Снежана Ристовска - Раководител на Одделение за записници и пратенички прашања

Билјана Ангеловска-  Советник за стручно-оперативна поддршка за записници и пратенички прашања

Теута Неџип - Соработник за стручно-оперативна поддршка за записници и пратенички прашања

Елизабета Гоцевска - Помлад соработник за стручно-оперативна поддршка за записниците и пратенички прашања


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АНАЛИТИЧКИ, СОВЕТОДАВНИ И СТРУЧНИ РАБОТИ

Мирослав Калајџиски - Раководител на Одделение за аналитички, советодавни и стручни работи

Петко Крстески - Помлад соработник за аналитички, советодавни и стручни работи

Милан Стефаноски - Помлад соработник за аналитички, советодавни и стручни работи