Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Анита Огњановска - Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси