Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за економски прашања

 

Е-пошта:k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија; - минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на  економскиот систем и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.                
претседател:  ГОРАН МИЛЕВСКИ
заменик на претседателот: AГИМ ШАЌИРИ
членови: 1) МИРА СТОЈЧЕВСКА
2) РИСТЕ ТАШЕВ
3) 
4) ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
7) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
8) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
9) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
10) КРСТО МУКОСКИ
заменици на членовите: 1) АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
2) ПАНЧЕ ИВАНОВ 
3) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
4) ЈОВАН МИТРЕСКИ
5) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
6) ЗОРАН ИЛИОСКИ
7) ВАСИЛ ПИШЕВ
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) ПАНЧО МИНОВ
10) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ