Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана

 

Е-пошта: k.namerkizaslednakomunod@sobranie.mk

 Комисијата има претседател, четири члена и нивни  заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:  

  • вршење на надзорот над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана,
  • законитоста во спроведување на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана  од аспект на нивна усогласеност со Законот за следење на комуникациите,
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор,        
  • други  прашања  што  се однесуваат на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана во врска со посебната истражна мерка следење на комуникациите. 

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија во рок од два месеца по завршувањето на тековната година, за извршениот надзор над законитоста на спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана.             

претседател: ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
заменик на претседателот: ДРАГАН ЦУКЛЕВ
членови: 1) ТАЊА КОВАЧЕВ
2) ЗОРАН ИЛИОСКИ
3) ЕЈУП АЉИМИ
4) ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
заменици на членовите: 1) ТРАЈЧО ДИМКОВ 
2) ГОРАН МИСОВСКИ
3) AГИМ ШАЌИРИ
4) ВЕСНА ПЕМОВА