Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за транспорт, врски и екологија

 

Е-пошта:k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;           
 • изградбата  на  инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;           
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.         
претседател: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
заменик на претседателот: АНЕ ЛАШКОСКА
членови: 1) 
2) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
3) БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ
4) ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
5) ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
6) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
7) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 
8) СЛАЃАНА МИТОВСКА
9) ДРАГАН ДАНЕВ 
10) НИКОЛА МИЦЕВСКИ
заменици на членовите: 1) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
2) БЕТИАН КИТЕВ
3) ТОМИСЛАВ ТУНТЕВ
4) СОЊА МИРАКОВСКА
5) МЕРИ ЛАЗАРОВА
6) AГИМ ШАЌИРИ
7) НЕВЕНКА СТАМЕНКОВСКА
8) ПАНЧО МИНОВ
9) ЈУСУФ ХАСАНИ
10) КРСТО МУКОСКИ